1-    کدام واژه ازگزینه های زیر فارسی است؟

آ) سئوال  ب)  تمبر               ج)  پاسخ                 د)  آدرس 

2- حروف کدام یک از کلمه های  زیر ,به ترتیب حروف الفباست؟

آ)  اسیر              ب) تدریس                 ج)  ابزار                       د)  درشکه 

3- کدام گزینه درلغت نامه قبل ازسه لغت دیگر می آید؟

آ)  دانش آموز       ب) دانشجو        ج)  دانشمند           د)  دانشگاه 

4- کلمه ی«محکوم»درفرهنگ لغت بعدازکدام لغت می آید؟

آ)  مرسوم                            ب) مناسبت      ج)  متروک                          د)  مدرسه 

5- معادل عربی کدام یک ازواژه های زیر صحیح نیست؟    

آ)  سئوال:پرسش           ب) جواب:پاسخ                ج)  مشکل:دشوار            د)  مختصر:بلند 

6- کدام گزینه درکتاب لغت بعدازواژه ی«عقده»می آید؟

آ)  عهد         ب)  عظیم         ج)  عنایت           د) فروغ 

7- کدام یک «فارسی»است ؟

آ)  عامل    ب)  ماشین      ج)  رایانه           د)  آدرس 

8- بیت (بسی کندوکاویدوکوشش نمود/کزان سنگ خارارهی برگشود)دارای چندجمله است ؟

آ)  5جمله              ب) 2 جمله                      ج) 3 جمله            د) 4 جمله  

9- معادل فارسی کدام کلمه درست نوشته  نشده  است؟

آ) سایز:اندازه        ب) پرانتز:کمانک             ج) ترمینال:فرودگاه                د) فاکس:نمابر

10- کدام گزینه به ترتیب حروف الفبایی است؟

آ) دانشخواه-دانشگاه-دانشمند                           ب)  دانشگاه-دانشمند-دانشخواه                                                                    ج)  دانشگاه-دانشخواه-دانشمند                           د) دانشمند-دانشخواه-دانشگاه 

11- املای کدام کلمه غلط  است؟

آ) استثنا         ب) مسئول                   ج) انشاء         د) زائد 

12-درجای خالی کدام کلمه قرار می گیرد؟(به ترتیب حروف الفبا)      «احمد-بیابان-چوپان-...-دماوند-کارگر»

آ)   پرستو    ب) جواد                ج)رهبر       د) خواهر  

                                                                                                                                 صفحه 1                                  

13-کدام واژه بابقیه فرق دارد؟                                                                     

آ) ناآگاه                  ب) آرامگاه                  ج)  نمایشگاه                       د)  سحرگاه 

14- کدام یک از کلمه های  زیرنادرست است؟

آ)  خدمتگزار        ب) کارگزار                 ج)  نمازگذار                       د)  بنیان گذار

15-به کدام گزینه کلمه ی «گزار»اضافه می شود؟

آ)  قانون             ب) تخم                       ج) کار                د)  بنیان 

16- درعبارت«دوچیزرابرکاتش همی دوچیزدهد.علوم رادرجات ونجوم رااحکام»چندکلمه جمع وجوددارد؟

آ)  دوکلمه              ب) سه کلمه              ج)  چهارکلمه                  د) پنج کلمه 

17- کدام گزینه رانمی توان جمع بست؟     

آ)  اسم           ب) فعل                 ج)  صفت            د)  مفعول 

18- برای فراگیری زبان انگلیسی باید..................راخواند.

آ)  گرامر         ب) دستور        ج)  صرف ونحو               د)لغت نامه 

19- کدام یک «فارسی»نیست ؟

آ)  پارسال                     ب) پایدار          ج)  پارک          د)  پاسخ 

20- بیت (بروکارمی کن مگوچیست کار/که سرمایه ی جاودانی است کار)دارای چندجمله است ؟

آ)  2جمله              ب) 3 جمله                      ج) 4 جمله            د) 5 جمله  

21- کدام گزینه ازنظرساخت بابقیه فرق دارد؟

آ) چشمه            ب) میوه                      ج) گوشه                  د) دهانه

22- املای کدام کلمه ها همگی درست هستند ؟

آ) پایه گذار-شماره گذار-قیمت گذار                             ب)  خدمتگزار-شماره گزار-خبرگزار                                                                ج)  خوابگزار-فروگزار-جایگزار                                        د) شکرگزار-بنیان گزار-تخمگذار 

23- کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

آ) خندان                 ب) روان                          ج)سخنان              د) سوزان 

24-مفردکلمه ی «علما»کدام است؟

 آ)   علم      ب) علوم                        ج)عا لم               د) معلم  تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 7:9 | نویسنده : merry .ksh |